Församlingen och uppgiften

Församlingen

Landsbro Pingstförsamling bildades 1950 och tillhör svenska Pingströrelsen.


Gudstjänster

Vi  är en öppen kyrka. Det innebär att alla våra gudstjänster är tillgängliga för vem som helst. Du behöver varken vara medlem i vår kyrka eller ha en personlig tro på Gud för att vara en del av vår gemenskap.
Församlingen ordnar gudstjänster, aktiviteter för barn och ungdommar samt inbjuder till hemgrupper som samlas i hemmen.


Medlemmar

För att  bli medlem i församlingen fötväntas du ha en personlig tro på Jesus Kristus och bekäner den genom att låta döpa dig genom nedsänkning i vatten. Vi praktiserar ”troendedop”. Vi ser genom bibelns berättelser att dop sker efter att man själv har bestämt sig för att tro.


Uppgift och målsättning

Vår uppgift är att fullgöra det uppdrag som Jesus Kristus har gett i Nya Testamentet d v s evangelisation, mission och nytestamentligt församlingsliv, Matt. 28:18-20, Vilket bland annat innebär:


- Att poängtera och praktisera Jesu bud att älska varandra, Joh. 13:34-35.


- Att väcka, vinna och vårda människor.


- Att befrämja en biblisk andlig tillväxt och mognad, samt uppmuntra och inspirera till personlig engagemang och

  initiativ,   1 Petr. 2:5-9.


- Att ge stort utrymme för Andens olika gåvor och deras rätta bruk i enlighet med Guds Ord lär, 1 Kor. 12.


- Att genom alltsammans göra vad som på oss ankommer för att bevara Andens enhet genom fridens band,

  Ef. 4:1-6.


Församlingsledning

Brobykyrkan har en församlingsledning bestående av män och kvinnor. Ledarskapets viktigaste uppgift är att vaka över att vårt uppdrag fullföljs och att församlingen mår bra. Församlingen har som regel församlingsmöten en gång i månaden. Det är möten, där församlingsfrågor diskuteras och beslut fattas. Alla som är medlemmar i församlingen har rösträtt. Några gånger per år ordnas samtalskvällar.